പതിനേഴു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മിസ് വേൾഡ് ആയി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരി മഞ്ജുഷി ചില്ലറിന്റെ ഫോട്ടോകൾപതിനേഴു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മിസ് വേൾഡ് പട്ടം കൊണ്ടുവന്ന ഹരിയാനക്കാരി മഞ്ജുഷി ചില്ലറിന്റെ ഫോട്ടോകൾ

Comments are closed.